KLAUZULA INFORMACYJNA

Wa?ne informacje na temat RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) informuj?, i?:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kordas sp. z o.o. sp.k. ul. Zak?adowa 2, 57-215 Srebrna Góra. Wszelkie kwestie dotycz?ce danych osobowych mo?na kierowa? na e-mail: biuro@www.etohleo.tw

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu realizacji umowy/ zlecenia. Podstaw? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych - art. 6 ust 1 pkt. a i b.

 

Odbiorc? Pani/Pana danych osobowych mog? by? podmioty, którym dane zosta?y powierzone, organy publiczne z wyj?tkiem organów publicznych, które mog? otrzymywa? dane osobowe, podmioty upowa?nione na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez okres obowi?zywania, a tak?e do czasu wyga?ni?cia wzajemnych roszczeń wynikaj?cych z tej umowy.

 

Posiada Pani/Pan prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania (je?eli przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie przez Pana/Pani? danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e ich niepodanie b?dzie skutkowa?o niemo?no?ci? wykonania us?ugi. Pani/Pana dane nie b?d? przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie? w formie profilowania.

design: WildCube Studio
福彩世界 驻马店市| 武川县| 镇原县| 葵青区| 红安县| 永胜县| 玉树县| 嵩明县| 东乌珠穆沁旗| 麻阳| 儋州市| 毕节市| 临夏市| 广西| 石狮市| 伽师县| 嘉黎县| 津市市| 二连浩特市| 景宁| 开封县| 叶城县| 芷江| 银川市| 富平县| 新晃| 石泉县| 南投县| 伊通| 麻江县| 宜良县| 丰城市| 资溪县| 阜城县| 高尔夫| 裕民县| 平果县| 泗阳县| 丁青县| 秀山| 奉新县|